Visit: H. E-Mr. Takashi KURAI Ambassador of Japan
(18 Nov, 2016)